top of page

שרותי החברה

החברה מציעה קשת רחבה של שרותי ניהול ופיקוח. הלקוחות יכולים להזמין שרות מלא החל משלב רכישת הקרקע דרך הוצאת התר בניה ועד אכלוס או שירותים חלקיים בשלבים השונים של הפרויקט.

הפרויקט מנוהל בצורה שקופה אל מול המזמין כאשר עבודת הניהול מול כל הגורמים נעשית על ידנו והמזמין הינו שותף לתהליך ומעורב בהתאם לרצונו.
שרותי ניהול הפרויקט כוללים ניהול התכנון והרישוי,  התקשרות  עם קבלנים , פיקוח על הביצוע וביצוע עצמי.

ניהול תכנון

ניהול התכנון הרישוי

ניהול תכנון
 • טיפול במיפוי , מדידות ובדיקות קרקע.

 • יעוץ למזמין בכתיבת הפרוגרמה התכנונית לפרויקט.

 • יעוץ וליווי המזמין בבחירת יועצים לפרויקט.

 • טיפול בהכנת חוזים בין המזמין ליועצים השונים.

 • עריכת לוח זמנים לתכנון מוקדם ומפורט.

 • עריכת אומדן תקציבי ראשוני.

 • ניהול ישיבות תכנון.

 • בדיקת חלופות שונות והתאמתן לצרכי המזמין.

 • ליווי תהליך הרישוי וייצוג המזמין אל מול הרשויות השונות.

 • מעקב אחרי כל שלבי הרישוי ומילוי הדרישות להוצאת התר הבניה.

 • ייעוץ מקצועי למתכננים ולכמאי ביחס לשיטות העבודה, לצורת המפרטים ולכתבי הכמויות.

 • תיאום ושיתוף בין היועצים המקצועיים ליועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע להכנת מסמכי המכרזים ופרסומם, כולל בדיקתם מבחינה מקצועית ומנהלית.

 • ריכוז וניהול הכנת החומר למכרז.

התקשרות

ההתקשרות    עם  קבלנים

 • הכנה של רשימות קבלנים בתיאום מלא עם המתכננים והמזמין.

 • הפצת מכרזים וקבלת הצעות.

 • ביקורת פורמלית וחשבונית של הצעות הקבלנים, כולל בדיקה של עמידה בתנאי המכרז.

 • ניתוח הצעות הקבלנים בצורה של טבלה השוואתית, הצגת סטיות מתנאי המכרז וטיפול לתיקונן.

 • ניהול מו”מ עם הקבלנים עד לקבלת הצעות אשר עונות לדרישות המכרז.

 • מתן חוו”ד למזמין על התקשרות עם הקבלן המומלץ לביצוע העבודה.

 • טיפול בעריכת הצד האדמיניסטרטיבי של החוזה, בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין. 

 • עידכון האומדן התקציבי לאחר בחירת הקבלן.
   

התקשרות
פיקוח

פיקוח על הבניה

 • ניהול ותאום התכנון לביצוע.

 • פיקוח על ביצוע העבודות באתר בהתאם לתכנון תוך אבטחת איכות הביצוע.

 • ניהול ישיבות תאום ביצוע שבועיות.

 • מעקב אחר לוח זמנים.

 • בדיקת ואישור חשבונות.

 • בקרת התקציב.

 • טיפול בבעיות וחריגים במהלך הביצוע.

 • הפעלת מתכננים לביצוע פיקוח עליון באתר.

 • דיווח שוטף למזמין.

 • פתרון בעיות הנדסיות בשטח.

 • מסירת הפרויקט  – רישום התיקונים וההשלמות הנדרשים מהקבלן במועד המסירה ופיקוח על ביצועם, עד לקבלתו הסופית של הפרויקט ומסירתו ללקוח.

 • מעקב אחרי תהליך הבדק.

פיקוח

ביצוע עצמי

 • החברה הינה בעלת סיווג קבלני ג-2.

 • החברה יכולה להציע ללקוחות החפצים בכך לבנות את הפרויקט עבורם כקבלן מפתח.

 • שרות זה נולד כצורך מהשטח בפרויקטים קטנים ובינוניים הגבוליים מבחינה כלכלית בהם מצד אחד נדרשת איכות גבוהה אך מאידך מחיר נמוך וודאות גבוהה לסיום הפרויקט בהצלחה ובתקציב הקיים מבלי להיכנס להרפתקאות עם קבלנים כושלים.

 • לפרויקט נבנה מהיום הראשון תקציב מפורט בו הפרויקט מפורק לעלויות קבלני משנה , ספקים ,  חומרים , ציוד, עלויות ניהול , תקורות ורווח קבלן ראשי באופן שקוף ללקוח. הלקוח משלם את העלויות בפועל בתוספת רווח הנמוך משמעותית מרווח קבלן המקובל בשוק ותוך קבלת איכות גבוהה.

 • הלקוח שותף בבחירת כל ספקי הפרויקט , החומרים וכיו"ב. 

 • הבנייה מבוצעת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ע"פ התכניות המפרטים והתקנים באותו אופן בו אנו דורשים מקבלנים תחת פיקוח שלנו.

ביצוע עצמי
bottom of page